Etapy postępowania upadłościowego – jak przebiega cały proces?

Etapy postępowania upadłościowego wydają się być skomplikowanym zagadnieniem, w tym wpisie postaramy się jednak to wyjaśnić. Jest to w zasadzie element szerszego procesu, czyli regulowanej rozmaitymi przepisami i aktami (w szczególności Kodeksem Postępowania Cywilnego) polskiej procedury cywilnej. Samo postępowanie upadłościowe można rozbić jeszcze bardziej na drobniejsze części składowe:

Etapy postępowania upadłościowego:

Etapy postępowania upadłościowego - schematNa samym początku należy wyznaczyć osoby na dwie funkcje, tj.: sędziego-komisarza oraz syndyka. O ile rola tego pierwszego jest analogiczna do innych procesów prawnych, syndyk prawdopodobnie wymaga wyjaśnienia. Otóż jego rolą jest przejęcie zarządu nad majątkiem podmiotu przechodzącego w stan upadłości. W następnym etapie postępowania upadłościowego wzywa się wszystkie podmioty związane z upadającym przedsiębiorstwem do zgłaszania należnych im wierzytelności. Na tej podstawie syndyk sporządza listę wszystkich roszczeń i przedkłada ją sędziemu-komisarzowi. Od poszczególnych pozycji na liście można się oczywiście odwołać.

Finalizacja postępowania

Dalsze etapy postępowania upadłościowego wiążą się z określeniem wartości majątku podmiotu przechodzącego w stan upadłości. Następnie rozpoczynają się pracę związane z likwidacją masy upadłościowej. W praktyce oznacza to sprzedaż aktywów składających się na majątek dłużnika. Tak uzyskane środki są następnie rozdysponowywane na pokrycie kosztów procesowych oraz zadośćuczynienie żądaniom wierzycieli.